Reklamační řád


I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího
Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně (do 3 dnů) při dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Reklamace
E-mail: mini@minilivo.com
Tel.:+420 721 274 204

Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Reklamaci je možné podat e-mailem nebo doporučeným dopisem.

Kupující je povinen uvést:

 • číslo faktury a název zboží
 • nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
 • fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)


Povinnost prodávajícího


O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů. V případě odborného nebo znaleckého posouzení, a také v případě výrobní firmy se reklamační lhůta prodlužuje o 60 dní.II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ)

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, (nejpozději však do tří dnů), podat písemnou zprávu na adresu společnosti Gareco s.r.o., Školní 202, 763 15 Slušovice, která vyhotovila fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Reklamace týkající se vzhledu, designu, kvality čalounění a poškození povrchových ploch musí být uplatněny do maximálně tří dnů od převzetí zboží od přepravce nebo dodavatele. Pozdější reklamace nebudou uznány, neboť se má zato, že mohly vzniknout nešetrným nebo nepřiměřeným zacházením, či neodbornou manipulaci nebo neodbornou montáží.

Záruční podmínky
1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu naší firmy Gareco s.r.o., Školní 202, 763 15 Slušovice a nebo je možné po dohodě vyzvednout reklamované zboží u zákazníka vozidly společnosti Gareco s.r.o. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající.

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace e-mailem: mini@minilivo.com.

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
 • poškozením zboží živly
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
 • poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly společnosti Gareco s. r. o. (reklamaci lze řešit pouze do 3 dnů od převzetí zboží od externího přepravce)Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvyZáruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě a funkční vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé nešetrným a nepřiměřeným zacházením, dále na neodbornou manipulaci, neodbornou montáž výrobku, neodborné ošetřování a použití v podmínkách a prostředí nezvyklých běžnému použití výrobku (nadměrné zatěžování, prašnost, vlhkost, teplota, chemické a mechanické vlivy). Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé nedodržením všeobecných zásad k použití výrobku a návodu k použití a opotřebení způsobené běžným užíváním výrobků. Záruku dále nelze uplatnit u poškození a vad u zboží, na které byl kupující před nákupem výslovně upozorněn a pro které byla případně sjednána nižší cena poškození vlivem vyšší mocí.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace bude prodávajícím účtována náhrada vzniklých nákladů za neoprávněnou reklamaci. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace musí být doložena ze strany prodávajícího písemným vyjádřením. Za neoprávněnou reklamaci lze považovat i takové případy, kdy si kupující vybere takový model zboží nebo výrobek, který neodpovídá svými konstrukčními parametry náročnosti prostředí, ve kterém bude tento používán. Má se za to, že kupující nezohlednil náročnost prostředí pro používání výrobku a tím došlo k jeho mechanickému poškození.

Zpět do obchodu