Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Informace o MINILIVÖ

1.1.   Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Gareco s.r.o., IČO: 28317033, se sídlem Školní 202, 763 15 Slušovice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 60810 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „MINILIVÖ“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.minilivo.com (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků MINILIVÖ, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2.   MINILIVÖ působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


2.   Jaké údaje zpracováváme?


2.1.   Údaje poskytnuté zákazníky. Na MINILIVÖ zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Prvořadě jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na MINILIVÖ nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2.   Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, platební údaje a telefonní číslo.

2.3.   Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte MINILIVÖ také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilová fotografie, věk, údaj o pohlaví a další veřejné informace.

2.4.   Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá MINILIVÖ informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. V případě, že jste ve Vašem internetovém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MINILIVÖ údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5.   MINILIVÖ nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení atd.


3.   Pro jaké účely údaje zpracováváme?


3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi MINILIVÖ a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od evidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže MINILIVÖ vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům MINILIVÖ formou obchodních sdělení využívá MINILIVÖ především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS zprávy. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na MINILIVÖ již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů MINILIVÖ v podobě omezeného přímého marketingu. MINILIVÖ tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na MINILIVÖ zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas MINILIVÖ udělujete v průběhu registrace na MINILIVÖ nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci MINILIVÖ formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá MINILIVÖ především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas MINILIVÖ udělujete v průběhu registrace na MINILIVÖ nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace MINILIVÖ zpracovává MINILIVÖ při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas je zcela dobrovolný. Především na základě uvedených dat získává MINILIVÖ statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je následně možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů.

3.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem MINILIVÖ do příslušného „chatovacího“ okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nepoužíváme.


4.   Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení


4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci MINILIVÖ mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů u MINILIVÖ na e-mailové adrese mini@minilivo.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech ochrany osobních údajů.
4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete MINILIVÖ ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat bezproblémově.


5.   Kdo má přístup k údajům?


5.1.   V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány MINILIVÖ a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s MINILIVÖ.

5.2.   MINILIVÖ dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro MINILIVÖ pro účely a způsobem, které MINILIVÖ určí. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které MINILIVÖ využívá, patří:

Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o.,
Gebrüder Weiss Ltd.,
Google LLC (nástroje pro on-line marketing),
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing),
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing).


6.   Jak dlouho údaje zpracováváme?


6.1.   MINILIVÖ zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona MINILIVÖ následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.   Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení posílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MINILIVÖ po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.


7.   Jaká jsou vaše práva?


7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na MINILIVÖ a požadovat:Informace ohledně osobních údajů, které MINILIVÖ zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo MINILIVÖ. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli MINILIVÖ, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám MINILIVÖ potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Jedině v případě aktuálních údajů může MINILIVÖ správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že MINILIVÖ zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MINILIVÖ nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, vč. případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek MINILIVÖ Vaše údaje zcela nebo částečně vymaže.
Převedení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od MINILIVÖ k jinému subjektu, kdy MINILIVÖ předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho požadavku.7.2.   Zákaznící dále mohou MINILIVÖ vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě MINILIVÖ neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3.   Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy právo obrátit se v případě porušení povinností MINILIVÖ se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 
8.   Bezpečnost


8.1.   MINILIVÖ dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji je v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). MINILIVÖ klade při zpracování osobních údajů důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.   Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MINILIVÖ pravidelně testováno a ochranu průběžně zdokonalujeme.


9.   Kontakt


S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na MINILIVÖ e-mailem na adresu mini@minilivo.com, nebo na další kontaktech uvedených na webu www.minilivo.cz.


10.   Účinnost

10.1.   Tato pravidla jsou účinná od 5. 1. 2021.

 


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮV případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.


1. Totožnost a kontaktní údaje správce


1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Gareco s.r.o., IČO: 28317033, se sídlem Školní 202, 763 15 Slušovice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 60810 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Školní 202, 763 15 Slušovice, adresa elektronické pošty mini@minilivo.com.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů


2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


3. Účel zpracování osobních údajů


3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. Doba uložení osobních údajů


4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.


5. Další příjemci osobních údajů


5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. Práva subjektu údajů


6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Zpět do obchodu